100 C U HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ MỚI NHẤT NÊN THAM KHẢO

0
252

Định cư ở Mỹ nhiều năm, có cuộc sống ổn định, điều tiếp theo mà mọi người hướng đến chính là được chính thức trở thành công dân Mỹ. Sau khi hoàn thành thủ, hồ sơ xin nhập tịch, bạn sẽ phải trải qua bài thi quốc tịch đầy khó khăn với 100 câu hỏi. Nếu vượt qua các yêu cầu của cục sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) bạn sẽ chính thức được nhập tịch. Sau đây là 100 câu hỏi thi quốc tịch mới nhất mà Ushome nghĩ các bạn nên tham khảo trước.

1. 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ mới nhất

Khi thi quốc tịch Mỹ các ứng viên sẽ được nhân viên USCIS yêu cầu trả lời bằng miệng 10 câu trong số 100 câu hỏi. Bạn phải trả lời được ít nhất 6 câu trong số 10 câu thì mới đạt điểm đậu. 

Tùy nhân viên hỏi, một số sẽ hỏi bạn những câu hỏi khác liên quan đến kiến thức cơ bản về nước Mỹ. Trong 100 câu hỏi sẽ được phân thành 3 nhóm chủ đề: 

 • Công quyền Hoa Kỳ
 • Lịch sử Hoa Kỳ
 • Tổng hợp về kiến thức công dân

Phần 1: Công quyền Hoa Kỳ

Công dân Hoa Kỳ có quyền bầu cử trong khi người không phải là công dân thì không được. Hoặc trong các trường hợp, công dân Hoa Kỳ cũng được xử lý các thủ tục di trú nhanh hơn khi đưa các thành viên gia đình ở nước ngoài tới Mỹ. Hơn nữa, khi là công dân Mỹ bạn cũng hưởng các quyền lợi, chính sách, hỗ trợ từ chính phủ về an sinh xã hội, du lịch, giáo dục, có thể dễ dàng đủ tiêu chuẩn về học bổng, miễn giảm học phí trong tiểu bang khi học các trường đại học, cao đẳng công,… Đó là những nội dung, yếu tố về nhóm câu hỏi “ Công quyền Hoa Kỳ”.

A. Các nguyên tắc của dân chủ Hoa Kỳ

 1. Luật cao nhất của quốc gia là gì? Hiến pháp
 2. Hiến Pháp có mục đích gì? 
 • Thiết lập chính phủ
 • Mô tả các tổ chức chính phủ
 • Bảo vệ quyền căn bản của người dân Hoa Kỳ

3. Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào? Chúng tôi người dân ( We the people)

4. Tu chính án là gì? 

 • Một sự thay đổi trong Hiến pháp
 • Một sự thêm vào Hiến pháp

5. Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì? Luật Dân quyền

6. Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)? *

 • Tự do ngôn luận
 • Tự do tôn giáo
 • Tự do hội họp
 • Tự do báo chí
 • Tự do thỉnh nguyện chính phủ

7. Hiến Pháp có bao nhiêu tu chính án? Hai mươi bảy (27)

8. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?

 • Thông báo nền độc lập của Hoa Kỳ (khỏi Anh Quốc)
 • Tuyên cáo nền độc lập của Hoa Kỳ (khỏi Anh Quốc)

9. Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

 • Quyền sống
 • Quyền tự do
 • Quyền theo đuổi hạnh phúc

10. Tự do tôn giáo là gì? Có thể theo bất kỳ tôn giáo nào hoặc không theo một tôn giáo nào

11. Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì?*

 • Kinh tế tư bản
 • Kinh tế thị trường

12. “Thượng tôn luật pháp” là gì?

 • Mọi người đều phải tuân theo luật pháp
 • Kể cả lãnh đạo cũng phải tuân theo luật pháp
 • Nhà cầm quyền phải tuân theo luật pháp
 • Không ai được ở trên pháp luật. 

B. Hệ thống công quyền

13. Cho biết một ngành hay phần của công quyền.*

 • Quốc hội
 • Lập pháp
 • Tổng thống
 • Hành pháp
 • Các tòa án
 • Tư pháp

14. Cách nào ngăn cản một ngành công quyền trở thành quá mạnh?

 • Kiểm soát lẫn nhau
 • Phân quyền

15. Ai phụ trách hành pháp? Tổng thống

16. Ai làm luật liên bang? 

 • Quốc hội
 • Thượng và Hạ Nghị Viện
 • Ngành Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)

17. Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?* Thượng và Hạ Nghị Viện

18. Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang? Một trăm (100)

19. Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm? Sáu (6)

20. Ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?* Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]

21. Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu? Bốn trăm ba mươi lăm (435)

22. Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm? Hai năm (2)

23. Cho biết tên dân biểu của bạn. Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]

24. Thượng-nghị-sĩ đại diện ai? Tất cả người dân trong tiểu bang

25. Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?

 • (Vì) dân số tiểu bang đó
 • (Vì) tiểu bang đó đông dân hơn
 • (Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác

26. Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm? Bốn (4) năm

27. Bầu Tổng Thống vào tháng nào?* Tháng Mười Một

28. Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?* Câu trả lời tùy thuộc vào vị tổng thống đang nhiệm kỳ

29. Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời tùy thuộc vào vị phó tổng thống đang nhiệm kỳ

30. Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống? Phó Tổng Thống

31. Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế? Chủ Tịch Hạ Nghị Viện

32. Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội? Tổng thống

33. Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật? Tổng Thốn

34. Ai có quyền phủ quyết các dự luật? Tổng Thống

35. Nội các của Tổng Thống làm gì? Cố vấn cho Tổng Thống

36. Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.

 • Bộ Trưởng Canh Nông
 • Bộ Trưởng Thương Mại
 • Bộ Trưởng Quốc Phòng
 • Bộ Trưởng Giáo Dục
 • Bộ Trưởng Năng Lượng
 • Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh
 • Bộ Trưởng Nội An
 • Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị
 • Bộ Trưởng Nội Vụ
 • Bộ Trưởng Lao Động
 • Bộ Trưởng Ngoại Giao
 • Bộ Trưởng Giao Thông
 • Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính
 • Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh
 • Bộ Trưởng Tư Pháp
 • Phó Tổng Thống

37. Ngành tư pháp làm gì?

 • Duyệt lại luật lệ
 • Cắt nghĩa luật lệ
 • Giải quyết tranh cãi (bất hòa)
 • Quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không

38. Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì? Tối Cao Pháp Viện

39. Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện? Chín (9)

40. Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện? Câu trả lời tùy vào vị đang nhiệm kỳ

41. Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?

 • In tiền
 • Tuyên chiến
 • Lập quân đội
 • Ký các hòa ước

42. Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền. Một trong những quyền này là gì?

 • Cung cấp trường học và giáo dục
 • Bảo vệ dân chúng (cảnh sát)
 • Bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)
 • Cấp bằng lái xe
 • Chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai

43. Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì?

 • Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]

44. Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*
▪ Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]

45. Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?* Dân Chủ và Cộng Hòa

46.  Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào? Đảng Dân chủ

47. Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì? Câu trả lời tùy vào vị đang nhiệm kỳ

C. Quyền hạn và bổn phận

48. Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.

 • Công dân mười tám (18) tuổi và hơn (được đi bầu).
 • Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.
 • Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).
 • Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).

49. Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*

 • Phục vụ trong bồi thẩm đoàn
 • Đi bầu trong bầu cử liên bang

50. Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.

 • Tham gia bầu cử cấp liên bang
 • Ứng cử chức vụ liên bang

51. Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?

 • Tự do phát biểu ý kiến
 • Tự do ngôn luận
 • Tự do hội họp
 • Tự do thỉnh nguyện chính quyền
 • Tự do thờ phượng
 • Quyền mang vũ khí tự vệ

52. Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?

 • Hoa Kỳ
 • Quốc kỳ

53. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?

 • Từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác
 • Bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ
 • Tuân hành luật lệ của Hoa Kỳ
 • Phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần)
 • Phục vụ (công việc quan trọng cho) Hoa Kỳ (nếu cần)
 • Trung thành với quốc gia Hoa Kỳ

54. Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?* Mười tám (18) và hơn

55. Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?

 • Bầu cử
 • Tham gia một đảng phái chính trị
 • Tham dự vào một cuộc vận động tranh cử
 • Tham dự vào một nhóm hoạt động công dân
 • Tham dự vào một nhóm hoạt động cộng đồng
 • Phát biểu ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử
 • Gọi điện thoại cho nghị sĩ và dân biểu
 • Công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó
 • Tranh cử
 • Góp ý kiến trên một tờ báo

56. Ngày cuối cùng có thể nạp mẫu khai thuế cho liên bang là?* Mười lăm Tháng Tư (15/4)

57. Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?

 • Ở tuổi mười tám (18)
 • Ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)

Phần 2: Lịch sử Hoa Kỳ

Phần này, kiểm tra xem bạn có biết và quan tâm đến các kiến thức về lịch sử Hoa Kỳ. Và các câu hỏi của phần lịch sử này cũng được chia làm 3 phần lớn: thuộc địa và độc lập, thời kì 1800 và cuối cùng là lịch sử cận đại Hoa Kỳ và các thông tin lịch sử quan trọng khác.

A. Thời kỳ thuộc địa và độc lập

58. Một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?

 • tự do
 • tự do chính trị
 • tự do tôn giáo
 • cơ hội kinh tế
 • hành xử tôn giáo của mình
 • tránh sự áp bức

59. Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?

 • người da đỏ Mỹ Châu
 • thổ dân Mỹ Châu

60. Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?

 •  người Phi Châu
 • người từ Phi Châu

61. Tại sao những người di dân thời thuộc địa chống lại người Anh?

 • vì thuế má quá cao (phải đóng thuế mà không có người đại diện)
 • vì quân đội Anh đồn trú trong nhà của họ (ở trọ, làm trại binh)
 • vì người di dân thời thuộc địa không có chính quyền tự quản

62. Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập? (Thomas) Jefferson

63. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được chấp nhận lúc nào? 4 Tháng Bảy 1776

64. Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết ba tiểu bang.

 • New Hampshire
 • Massachusetts
 • Rhode Island
 • Connecticut
 • New York
 • New Jersey
 • Pennsylvania
 • Delaware
 • Maryland
 • Virginia
 • North Carolina
 • South Carolina
 • Georgia

65. Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)?

 • Soạn thảo Hiến Pháp.
 • Các nhà lập quốc soạn thảo Hiến Pháp.

66. Hiến Pháp được soạn thảo khi nào? 1787

67. Các bài tham luận gọi là Federalist Papers có mục đích hỗ trợ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.

 • (James) Madison
 • (Alexander) Hamilton
 • (John) Jay
 • Publius

68. Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?

 • nhà ngoại giao Hoa Kỳ
 • thành viên già nhất của Đại Hội Lập Hiến
 • Tổng Giám Đốc Bưu Điện đầu tiên của Hoa Kỳ
 • người viết cuốn lịch “Poor Richard’s Almanac”
 • người khởi công xây các thư viện miễn phí đầu tiên của Hoa Kỳ

69.Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ? (George) Washington

70. Ai là Tổng Thống đầu tiên?* (George) Washington 

Thời kỳ 1800

71. Hoa Kỳ mua lãnh thổ nào của Pháp vào năm 1803?

 • Lãnh Thổ Louisiana
 • Louisiana

72. Nói tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời 1800.

 • Chiến tranh 1812
 • Chiến tranh Hoa Kỳ-Mễ-Tây-Cơ (Mexico)
 • Nội chiến
 • Chiến tranh Hoa Kỳ-Tây-Ban-Nha

73. Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì?

 • Nội chiến
 • Chiến tranh giữa các Tiểu Bang

74. Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.

 • Vấn đề nô lệ
 • các vấn đề kinh tế
 • quyền của các tiểu bang

75. Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*

 • giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)
 • giữ gìn (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia
 • lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến

76. Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?

 • giải phóng nô lệ
 • giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam
 • giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam
 • giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam

77. Bà Susan B. Anthony làm gì?

 •  tranh đấu cho quyền phụ nữ
 •  tranh đấu cho dân quyền

78. Lịch sử cận đại Hoa Kỳ và các lịch sử quan trọng khác

79. Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*

 • Thế Chiến Thứ Nhất
 • Thế Chiến Thứ Hai
 • Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên)
 • Chiến Tranh Việt Nam
 • Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)

80. Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất? (Woodrow) Wilson

81. Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai? (Franklin) Roosevelt

82. Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào? Nhật Bản, Đức và Ý

83. Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào? Thế Chiến Thứ Hai

84. Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì? Chủ Nghĩa Cộng Sản

85. Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc? (phong trào) dân quyền

86. Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*

 • tranh đấu cho dân quyền
 • hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ

87. Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ? Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.

88. Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ.
▪ Cherokee
▪ Navajo
▪ Sioux
▪ Chippewa
▪ Choctaw
▪ Pueblo
▪ Apache
▪ Iroquois
▪ Creek
▪ Blackfeet,…

Phần 3: Tổng hợp kiến thức về công dân 

Bộ câu hỏi cũng chia thành 3 phần: địa dư, các biểu tượng và cuối cùng là các ngày lễ lớn trong năm của nước Mỹ

A. Địa dư

89. Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.

 •  (Sông) Missouri
 • (Sông) Mississippi

90. Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ? Thái Bình Dương

91. Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?  Đại Tây Dương

92. Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.

 • Puerto Rico
 • Quần Đảo Virgin
 • Đảo Samoa
 • Quần Đảo Bắc Mariana
 • Đảo Guam

93. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Gia-Nã-Đại.

 • Maine
 • New Hampshire
 • Vermont
 • New York
 • Pennsylvania
 • Ohio
 • Michigan
 • Washington
 • Alaska

93. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mễ-Tây-Cơ.

 • California
 • Arizona
 • New Mexico
 • Texas

94. Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?* Washington, D.C.

95. Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?* Đảo Liberty

96. Các biểu tượng

97. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch? bởi vì đã có 13 thuộc địa nguyên thủy

99. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?  bởi vì mỗi tiểu bang có một ngôi sao

100. Tựa của bài quốc ca Hoa Kỳ là gì? The Star-Spangled Banner

Các ngày lễ

 1. Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*4 Tháng 7
 2. Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.
 • Tết Tây
 • Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr.
 • Ngày Các Tổng Thống
 • Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day)
 • Lễ Độc Lập (Independence Day)
 • Lễ Lao Động (Labor Day)
 • Ngày Tưởng Niệm Columbus
 • Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day)
 • Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)
 • Lễ Giáng Sinh

Trên đây là 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ, để hiểu rõ hơn về đầu tư Mỹ, mua nhà Mỹ, thủ tục mua nhà, chi phí mua nhà Mỹ, điều kiện, trình tự thì tìm đến Ushome. 

USHOME – TOP 2% BEST REAL ESTATE INVESTMENT IN US & CANADA

? Trụ sở: Tầng 17, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

? Hà Nội: Tầng 10, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm

? Đà Nẵng: Tầng 3, Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Q. Hải Châu

️ Hotline TP. HCM: 0902 783 199

? Website: ushome.vn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.