Tìm hiểu mô hình quản lý và điều hành của Trung tâm lưu ký chứng khoán

0
364

Tìm hiểu mô hình quản lý và điều hành của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán là một thiết chế được đặt ra nhằm hỗ trợ hiệu quả đối với hoạt động giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, gắn kết hoạt động với các thị trường này. Căn cứ theo Luật chứng khoán 2006 mô hình quản lý và điều hành của Trung tâm lưu ký được xác định theo mô hình như sau:

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là đại diện trực tiếp được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán để thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu, quyết định và tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định tại Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và các ủy viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là năm (05) người và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị khác không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai (02) nhiệm kỳ.

Trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Hội đồng quản trị mới chưa được bổ nhiệm thì Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định khá cụ thể tại Điều 12 Quyết định Số: 2396/QĐ-BTC năm 2017.

Ban kiểm soát

Bên cạnh Hội đồng quản trị là Ban kiểm soát với chức năng giúp Hội đồng quản trị thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán, trong ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính và trong việc chấp hành Điều lệ Trung tâm, quyết định của Hội đồng quản trị. Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Quyết định số 2396/QĐ-BTC. Ban kiểm soát có số lượng không quá ba (03) thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm, trong đó có một (01) Trưởng Ban là thành viên chuyên trách và phụ trách hoạt động của Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là ba (03) năm và có thể được bổ nhiệm lại, nhưng mỗi cá nhân chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát không quá 02 nhiệm kỳ. Trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát mới chưa được bổ nhiệm thì Ban kiểm soát của nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ. Thành viên Ban kiểm soát phải đạt được tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 19 Quyết định số 2396/QĐ-BTC.

 Tổng Giám đốc

Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều lệ và các quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Điều lệ này và pháp luật có liên quan. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều 23 Quyết định số 2396/QĐ-BTC.

Bên cạnh Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám và bộ máy giúp việc bao gồm các phòng ban chuyên môn: Phòng đăng ký chứng khoán, Phòng lưu ký chứng khoán, Phòng thanh toán và bù trừ chứng khoán và một số phòng ban khác.

>>>> Xem thêm: Vốn điều lệ trong công ty 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.